• ImmoLescala
 • Calle Del Puig, 3
 • 17130 L'Escala (Girona)
 • 972774704
 • +34696908380
 • Localitzaciò
Cerca avançada

Avisos legals

Política deprivacitat

Quanprecisemobtenirinformacióper lasevabanda,semprelidemanaremqueenslaproporcionivoluntàriamentde formaexpressa. Lesdadesdemanadesa travésdelsformularisderecollidadedadesdelllocweb oaltresviesseranincorporadesa unfitxerdedadesdecaràcterpersonaldegudamentinscriten el Registre General deProtecciódeDadesdel'AgènciaEspanyoladeProtecciódeDades, delqualésJaime Manuel Sánchez Tapies (enendavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

Aquestaentitattractaràlesdadesde forma confidencial iexclusivamentamblafinalitatd'oferirelsserveissol·licitats,ambtotes lesgarantieslegalsi deseguretatqueimposaen el NouReglamentEuropeudeProtecciódeDades679/2016 del 26 deMaigde 2016, elReialDecreto1720 / 2007, de 21 de desembre i laLlei34/2002, de 11 dejuliol, deServeisde laSocietatde laInformacióiComerçElectrònic. EL PROPIETARI DE LA WEB escomprometa nocedir,vendre, ni compartir lesdadesambtercerssenselasevaaprovacióexpressa.AixímateixEL PROPIETARI DE LA WEB,cancel·laràorectificaràlesdadesquanresultininexactes,incompletesohagindeixatde sernecessàriesopertinentsper a lasevafinalitat, deconformitatambel quepreveuel NouReglamentEuropeudeProtecciódeDades679/2016 del 26 demaigde 2016.l'usuaripodràrevocar elconsentimentprestatiexercirelsdretsdetransparència,accés,rectificació,informació,supressió,limitaciódeltractament,portabilitatioposicióde lessevesdadesaldomicilidel PROPIETARIdElAWEBsituaten calle delpuig, 3 17130L´Escala(Girona),identificant-sedegudamentiindicantde forma visible elconcretdretques'exerceix.

EL PROPIETARI DE LA WEB adoptaelsnivellsdeseguretatcorresponentsrequeritsper la citada Norma Europea i la resta de normativa aplicable. Noobstantaixò, noassumeixcapresponsabilitatpelsdanysiperjudicisderivatsd'alteracionsquetercerspoden causar enelssistemesinformàtics,documentselectrònicsofitxersdel'usuari. EL PROPIETARI DE LA WEBpodràutilitzarcookiesdurantlaprestaciódeserveisdelllocweb. Les cookiessónfitxersfísicsd'informaciópersonalallotjatsenel propi terminaldel'usuari.L'usuarité lapossibilitatde configurar elseuprograma navegador de manera ques'impedeixilacreaciód'arxiuscookie os'adverteixide lamisma.Siopta a abandonar elnostrellocweb a travésd'enllaçosallocsweb nopertanyentsa lanostraentitat, EL PROPIETARI DElAwEBno esfaràresponsable de lespolítiquesdeprivacitatd'aquestsllocsweb ni de les cookies queaquestspuguinemmagatzemarenl'ordinadordel'usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEBpodràobtenirinformaciósobrecomiquanl'usuariaccedeixicomutilitzaaquestaweb.AquestainformaciópotinclourelasevaadreçaIP,l'hora, la data, el navegadorutilitzat.AquestaadreçaIPseràutilitzadamésperrealitzarestadístiquessobre el nombre devisitantsd'aquestaweb i lasevaprocedència, de formatotalmenttransparentianònimaa lasevanavegació,aixícomper prevenir unúsil·lícitde la webcomatacso dequalsevolaltraíndole enmatèriadeseguretat. Lanostrapolítica respecte alcorreuelectrònicse centra aremetreúnicamentcomunicacionsquevostèhagisol·licitatrebre.

Enacceptarelstermesd'aquestapolítica deprivacitatvostèconsentl'enviamentdecomunicacionscomercials. Siprefereixnorebreaquestsmissatgespercorreuelectròniclioferirema travésdelsmateixoslapossibilitatd'exercirelseudretdecancel·lacióirenúnciaa larecepciód'aquestsmissatges, deconformitatambel quedisposaeltítolIII, artículo22 de laLlei34/2002 deServeisper a laSocietatde laInformaciói deComerçElectrònic.

Avíslegal

OBJECTE I ACCEPTACIÓ

lpresentavíslegal regulal'úsdelllocweb www.immolescala.com, delqualéstitular Jaime Manuel Sánchez Tapies (enendavant, EL PROPIETARI DE LA WEB). Lanavegaciópelllocweb del PROPIETARI DE LA WEBatribueixlacondiciód'usuaridelmateixi implical'acceptacióplena isensereserves de totes icadascunade lesdisposicionsinclosesenaquestAvísLegal, que podenpatirmodificacions.L'usuaris'obligaaferunúscorrectedelllocweb deconformitatambleslleis, la bona fe,l'ordrepúblic,elsusos deltràfici elpresentAvísLegal.L'usuarirespondràdavantEL PROPIETARI DE LA WEB odavantdetercers, dequalsevoldanysiperjudicisquepoguessincausarcomaconseqüènciadel'incomplimentd'aquestaobligació. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS EL PROPIETARI DE LA WEB, encomplimentde laLlei34/2002, de 11 dejuliol, deserveisde lasocietatde lainformaciói decomerçelectrònic,l'informaque: LasevadenominaciósocialésEL PROPIETARI DE LA WEB. Elseudomicilisocialestàen: calle delpuig, 3 17130L´Escala(Girona). Per comunicar-seambnosaltres,posema lasevadisposiciódiferentsmitjansde contacte quedetallemacontinuació: E-mail: info@immolescala.com

Totes lesnotificacionsicomunicacionsentreelsusuarisi EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraraneficaços, atotselsefectes,quanesrealitzina través decorreupostal oqualsevolaltremitjàdelsdetallatsanteriorment.

CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

Elllocweb ielsseusserveissónd'accéslliureigratuït, noobstantaixò, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona lautilitzaciód'algunsdelsserveisofertsa lasevaweb alpreviomplimentdelcorresponentformulari.

L'usuarigaranteixl'autenticitatiactualitatde totesaquellesdadesquecomuniquial PROPIETARI DE LA WEB iseràl'únicresponsable de lesmanifestacionsfalses oinexactesquerealitzi.

L'usuariescomprometexpressamentaferunúsadequatdelscontingutsiserveisdel PROPIETARI DE LA WEBiano emprar-los per, entred'altres:

 1. Difondrecontinguts,delictius,violents,pornogràfics,racistes,xenòfob,ofensius,deapologíadelterrorismeo, en general,contrarisa lalleioal'ordrepúblic.
 2. Introduira laxarxavirusinformàticsorealitzaractuacionssusceptiblesd'alterar,espatllar,interrompreo generarerrorsodanysenelsdocumentselectrònics,dadesosistemesfísicsilògicsdel PROPIETARI DE LA WEB o detercerespersones;aixícomobstaculitzarl'accésd'altresusuarisalllocweb ialsseusserveismitjançantelconsummassiudelsrecursosinformàticsa travésdelsqualsEL PROPIETARI DE LA WEB prestaelsseusserveis.
 3. Intentaraccediralscomptesdecorreuelectrònicd'altresusuarisoaàreesrestringidasdeelssistemesinformàticsdel PROPIETARI DE LA WEB o detercersi, sis'escau,extreureinformació.
 4. Vulnerarelsdretsdepropietatintel·lectualo industrial,aixícomviolarlaconfidencialidadde lainformaciódel PROPIETARI DE LA WEB o detercers.
 5. Suplantar laidentitatd'unaltreusuari, de lesadministracionspúbliquesod'untercer.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar adisposicióo dequalsevolaltraformacomunicarpúblicamente, transformar o modificarelscontinguts,llevatque escomptiambl'autoritzaciódel titulardelscorresponentsdretsoaixòresultilegalmentpermès.
 7. Demanardadesambfinalitatpublicitàriai deremetrepublicitatdequalsevolclasseicomunicacionsambfinsde venda oaltresdenaturalesacomercialsensequen'hihagilaprèviasol·licitudoconsentiment.

Totselscontingutsdelllocweb,comara textos,fotografies,gràfics,imatges,icones,tecnologia,programari,aixícomelseudissenygràficicodisfont,constitueixenuna obra lapropietatpertanyal PROPIETARI DE LA WEB,sensequepuguinentendreceditsal'usuaricapdelsdretsd'explotaciósobreelsmateixosmésenllàdel'estrictamentnecessariperalcorrecteúsdel web.

En definitiva,elsusuarisqueaccedeixinaaquestllocweb podenvisualitzarelscontingutsi efectuar, siescau,còpiesprivadesautoritzadessemprequeelselementsreproduïtsnosiguinceditsposteriormentatercers, nis'instal·linaservidorsconnectatsaxarxes, nisiguinobjectedecaptipusd'explotació.

Aixímateix, totes les marques,nomscomercialso signesdistintiusdequalsevolclassequeapareixenalllocwebsónpropietatdel PROPIETARI DE LA WEB,sensequepuguientendrequel'úsoaccésalmateixatribueixial'usuaricapdretsobreelsmateixos. Ladistribució,modificació,cessióocomunicaciópúblicadelscontingutsiqualsevolaltreacteque nohagiestatexpressamentautoritzatpeltitulardelsdretsd'explotacióquedenprohibits.

L'establimentd'unhiperenllaçno implica encapcasl'existènciaderelacionsentre EL PROPIETARI DE LA WEB i elpropietaridelllocweb en laquals'estableixi, nil'acceptacióiaprovacióperpartdel PROPIETARI DE LA WEBdelsseuscontingutsoserveis.Aquellespersones que esproposinestablir unhiperenllaçprèviamenthaurandesol·licitarautoritzacióperescrital PROPIETARI DE LA WEB. Entotcas,l'hiperenllaçúnicamentpermetràl'accésa la home-page opàginad'inicidelnostrellocweb,aixímateixhauràd'abstenir-se derealitzarmanifestacionsoindicacionsfalses,inexactesoincorrectessobre EL PROPIETARI DE LA WEB, oinclourecontingutsil·lícits,contrarisalsbonscostumsil'ordrepúblic.

ElpropietariDE LA WEB no esresponsabilitzadel'úsque cadausuarilidonialsmaterialsposatsadisposicióenaquestllocweb ni de lesactuacionsquerealitzien basealsmateixos.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Elcontingutdelpresentllocwebésdecaràctergeneral i té unafinalitatmeramentinformativa,senseque esgaranteixiplenamentl'accésatotselscontinguts, ni lasevaexhaustivitat,correcció,vigènciaoactualitat, ni lasevaidoneïtatoutilitatper a unobjectiuespecífic.

EL PROPIETARI DE LA WEBexclou, fins on permet l'ordenamentjurídic,qualsevolresponsabilitatpelsdanysiperjudicisdetotanaturalesaderivatsde:

 1. Laimpossibilitatd'accésalllocweb o lafaltadeveracitat,exactitud,exhaustivitati / oactualitatdelscontinguts,aixícom l'existènciadevicisidefectesdetotaclassedelscontingutstransmesos,difosos,emmagatzemats,posatsadisposicióalsqualss'hagiaccedit atravésdelllocweb odelsserveisque s'ofereixen.
 2. Lapresènciade virus o d'altreselementsen elscontingutsquepuguinproduiralteracionsen elssistemesinformàtics, documentselectrònicsodadesdelsusuaris.
 3. L'incomplimentde leslleis, labonafe, l'ordrepúblic, elsusosdeltràfici elpresentavíslegalcom aconseqüènciade l'úsincorrectedelllocweb. Enparticular,iamanerad'exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de lesactuacionsdetercersquevulnerindretsdepropietatintel·lectualiindustrial, secretsempresarials,dretsa l'honor, a laintimitatpersonalifamiliarialapròpiaimatge,aixícom lanormativaenmatèriadecompetènciadeslleialipublicitatil·lícita.

Aixímateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declinaqualsevolresponsabilitatrespecte a lainformacióque estrobiforad'aquestaweb i nosiguigestionadadirectamentpelnostrewebmaster. Lafunciódelslinks queapareixenenaquestawebésexclusivamentlad'informarl'usuarisobrel'existènciad'altresfontssusceptiblesd'ampliarelscontingutsqueofereixaquestllocweb. EL PROPIETARI DE LA WEB nogaranteixni esresponsabilitzadelfuncionamentoaccessibilitatdelsllocsenllaçats; nisuggereix, convida orecomanala visitaalsmateixos, de manera quetampocseràresponsable delresultatobtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no esresponsabilitzadel'establimentd'hipervinclesperpartdetercers.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTERil·lícit

En elcasquequalsevolusuario un tercerconsideriqueexisteixenfetsocircumstànciesquerevelinelcaràcteril·lícitde lautilitzaciódequalsevolcontinguti / o de larealitzaciódequalsevolactivitaten lespàgineswebinclosesoaccessiblesa través delllocweb,hauràd'enviarunanotificacióal PROPIETARI DElAwEBidentificant-sedegudament,especificantlessuposadesinfraccionsideclarantexpressamenti sota lasevaresponsabilitatque lainformacióproporcionada en lanotificacióésexacta.

Per a totaqüestiólitigiosa queincumbeixialllocweb del PROPIETARI DE LA WEB,seràd'aplicaciólalegislacióespanyola,sentcompetentselsJutjatsiTribunalsde GIRONA (Espanya).

PUBLICACIONS

Lainformacióadministrativa facilitada a través delllocweb nosubstitueixlapublicitatlegal de leslleis,normatives,plans,disposicionsgeneralsiactesquehaginde serpublicatsformalmentalsdiarisoficialsde lesadministracionspúbliques, queconstitueixenl'únicinstrumentquedónafe de lasevaautenticitaticontingut. Lainformaciódisponible enaquestllocwebs'had'entendrecomunaguiasensepropòsitdevalidesalegal.

Política de cookies

Aquestportal, igual que lamajoriadeportalsa Internet, fa servir cookies permillorarl'experiènciadenavegaciódel'usuari. Les cookiespersonalitzenelsserveisqueofereixelllocweb,oferinta cadausuariinformacióquepotser delseuinterès, enatencióal'úsquerealitzad'aquestportal. Acontinuaciótrobareuinformaciósobrequèsónles cookies,quintipusde cookiesutilitzaaquestportal,compotdesactivar les cookies en elseunavegador ocomdesactivarespecíficamentlainstal·lacióde cookies detercersiquèpassaencasde deshabilitar.

Quèsónles cookies?

Les cookiessónpetitsarxiusquealgunesplataformes,comlespàginesweb, podeninstal·laralseuordinador,telèfonintel·ligent,tauletaotelevisióconnectada, enaccedira lesmateixes. Lessevesfuncionspoden sermoltvariades:emmagatzemarlessevespreferènciesdenavegació, recopilarinformacióestadística,permetrecertesfuncionalitatstècniques,emmagatzemari recuperarinformaciósobreelshàbitsdenavegacióopreferènciesd'unusuario delseuequipfinsalpunt, devegades,depenentde lainformacióquecontinguini de la forma enquèutilitzielseuequip, de poderreconèixer-ho.Una cookiess'emmagatzemaen unordinadorperpersonalitzari facilitar almàximlanavegaciódel'usuari. Les cookiess'associenúnicamenta unusuarii elseuordinadori no proporcionenreferènciesquepermetindeduirdadespersonalsdel'usuari.L'usuaripodràconfigurar elseunavegadorperquènotifiquiorebutgilainstal·lacióde les cookiesenviadespelllocweb.

cookiespublicitàries

Sónaquellesque, bentractadespernosaltreso pertercers,permetengestionareficazmentielsespaispublicitarisdelnostrellocweb,adequantelcontingutdel'anuncialcontingutdelserveisol·licitatol'úsquerealitzide lanostrapàginaweb.Gràciesa ellapodemconèixerelsseushàbitsdenavegacióa internet i mostrar-lipublicitatrelacionadaambelseuperfil denavegació.

Altrescookies detercers

Enalgunesde lesnostrespàgineses podeninstal·larcookies detercersquepermetingestionar imillorarelsserveisqueaquestsofereixen.Un exemple d'aquestússónelsenllaçosa lesxarxessocialsquepermetencompartirelsnostrescontinguts.

Com puc configurar les meves preferències?

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador d'internet.

Acontinuacióusoferimenllaçosenelsqualstrobareuinformaciósobrecompotactivar lessevespreferènciesenelsprincipalsnavegadors:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Per afinalitzar,vostèdirigir-se al portal YourOnline Choicesonamésdetrobarinformacióútil,podràconfigurar ,proveïdorperproveïdor, lessevespreferènciessobre les cookiespublicitàriesdetercers.

Quèpassasi es desactiven les cookies?

En elcasdebloquejaro noacceptarlainstal·lacióde cookieséspossiblequecertsserveisofertspelnostrellocweb quenecessitenelseuúsquedindeshabilitatsi, pertant, noestiguindisponibles per avostède manera que nopodràaprofitarpercomplettotel que lesnostreswebs iaplicacionsliofereixen.Éspossibletambé que laqualitatdefuncionamentde lapàginawebpuguidisminuir.

Acceptacióde cookies

Sisegueixnavegantdesprésd'haver-liinformatsobre lanostraPolítica de cookiesentenemqueacceptalautilitzacióde les cookies.

Enaccediraaquestllocweb oaplicacióper primera vegada,veureuunafinestraonsel'informade lautilitzacióde les cookies ionpotconsultaraquestapolítica de cookies. Sivostèconsentlautilitzacióde cookies, continuanaveganto fa clic enalgunlinks'entendràquevostèhaconsentitlanostrapolítica de cookies i, pertant, lainstal·lacióde lesmateixesen elseuequipodispositiu.

Amésdel'úsde lesnostrescookiespròpies,permetematercersestablir cookies iaccedir-hi en elseuordinador. Elconsentimentdel'úsde les cookiesd'aquestesempresesestàlligata lanavegacióperaquestllocweb.

Actualitzacionsen la Política de Cookies

ElnostreportalpotmodificaraquestaPolítica de cookies enfunciód'exigèncieslegislatives,reglamentàries, oamblafinalitatd'adaptaraquestapolítica a lesinstruccionsdictadesperl'AgènciaEspanyoladeProtecciódeDades, per laqualcosas'aconsellaalsusuarisque la visitarperiòdicament.

Sivoleucontactarambnosaltrespelque fa a lanostrapolítica de cookies,potfer-homitjançantinfo@immolescala.com

Aquestapàginawebutilitzacookies

Unagaletainformàticaésunpetitarxiud`informacióque es guarda al navegador cada vegada que visites lanostrapàginaweb.

Lanostrapàginawebutilitzaentred`altres,galetestècniquesquesónimprescindiblesperquèlapàginapuguifuncionar. Lestenimactivadesperdefecte, ja que nonecessitende latevaautorització.

Mésinformacióalnostreapartat POLÍTICA DE COOKIES.


Calle Del Puig, 3
17130
L'Escala (Girona)
 • ImmoLescala
 • Calle Del Puig, 3
 • 17130 L'Escala (Girona)
 • 972774704
 • +34696908380

© ImmoLescala 2023

Avisos legals